Fibersiv - Mirjam Bruck-Cohen Fibersiv home page
Where is Dubnow?

? ב ו נ ב ו ד    ן כ י ה

החמשב גגח יללכה םלועהו הדסווהל םישימח ונתנידמ הגגח ,תונורחאה םינשב
אשונ לכ לע ,םירמאמ לש לובמב וולש םיפי םיכיראת ינש ,2000 תנשל הסינכה תא
םיכיראת תעידי ,םמעשמ עוצקמ לש ומש תויהל עתפל הלדח הירוטסיה הלימה .ירשפא
.עדיה ינודיחב החלצהה תחטבהל וא ,הרבחב החישל יוארו לבוקמ רבדל הכפה
םינוירוטסיה' גשומה עיפומו ךלוה ימדקאה רקחמל הולנה גישו חישבו םינותעב
םיכרכה תרשע רכז תא דימ הלעמ ,הירוטסיה הלימה ונתאמ םיבר ליבשב ךא ,'םישדח
תאמ "םלוע םע ימי ירבד"ל רוציקב ונארקש ומכ 'בונבוד' לש הארמל םיידילוסה
ןבא ,וטוסאק דיל 60-50ה תונש לש לארשיב תיב לכב טעמכ ובצינש ,בונבוד ןועמש
םיארוקו םינייעמ ,םידמלמ אל רבכ המל ,ונל הרק המ זא .קילאיב יבתכ לכו ןשוש
.? ב ו נ ב ו ד ן כ י ה ?בונבוד תא
תובר םירעש דע בושח כ"כ ,יתוברת ןממס שממ ,דבוכמו בושח היה אוה םעפ
התדובע תא ךכל השידקהש עלס המיס האצמש יפכ ,ומש לע ירוביצ ןג וא בוחר וארק
םרות לש םש לבק רבכ 'בונבוד ןג'ש עיתפמ הז ןיא טעמכו ,"10 בונבוד בוחר"
.הגירב בונבוד לש וחצרה םוקמ תא ונלכ רובע המלצו הרקב םג המיס.והשלכ
בותכל" התדובעל הארק ,הכורעתה ןויער תדלוהל הפתוש התיהש ,ןר-ץרג היח
רפע לש קפס תויקש ,םיעורק םידב ,םיידוהי םינמיסב האלמ הדובעה "קחמנש המ בוש
םיאשונש םיצפח יקש קפס ,הלוגב ורטפנש םידוהי ירבקב ונמטנ ןתומכש שדוקה ץרא
ןכו .זרואו חמקב היח האלמ ולאה תויקשה תא ךא .דונה יכרדב םיכלוהה םמע
.םישוטנ םימובלא ףסוא ךותמ 'םיכפשנ' םימוליצ הפיסוה
שריה ןוירוטסיהה תחפשמל רצנ ןנה ,םותי הדרו התוחאו ןר-ץרג היח הרקמב ירמגל
תודהיה תא תונבל הסינ ולש תידוהיה הירוטסיהה ירפסבש ,ץרג ךירנייה [יבצ]
תרות לש רתויב םיפירחה אתגולפה ירב ויה ויכישממו יתד ינידמ ינאגרוא הנבמכ
לכב המייקל ןתינש תדחוימ תוברת יאשונכ םידוהיה תא גיצהל הסינש בונבוד ןועמש
.הלוגב תידוהי הימונוטוא סרג ןכ לעו םלועב םוקמ
לש "ורכזל" 'תיתולג' טעמכ ,ןורכז תאושמ ,טליוקב הרצי ,ןוא-רב הדניל
.ךייתשהל ףאש כ"כ הילאש תיפוריאה תוברתה גיצנ ידיב יגרטה ותומו ,ןוירוטסיהה
הדובע הרצי איה םעפה ךא ,עבצ ירישע כ"דב םנה הדניל לש םיטליוקה
.תיטמורכונומ
:םיכרכה תרשע תומש םה הלא
ינפל א"יה האמה דע םירשעה האמה ןמ ךרעל] םעל לארשי תויה תישאר :ןושאר ךרכ
.[ינשה ןברוחה ינפלו תיללכה הריפסה
.םיאמורה ידי לע הנברוח דע הדוהיב ןווי ןוטלש תישארמ :ינש ךרכ
.חרזמה יזכרמ תדירי דע הדוהי ןברוחמ :ישילש ךרכ
.בלצה יעסמ ףוס דע הפוריאב הלוגה תישארמ :יעיבר ךרכ
.הרשע-שמחה האמה דע הרשע-שולשה האמהמ :ישימח ךרכ
.הרשע-עבשה האמה לש הנושארה תיצחמהו הרשע-ששה האמה :ישש ךרכ
.הרשע-הנומשה האמהו הרשע-עבשה האמה לש הינש תיצחמ :יעיבש ךרכ
.הרשע-עשתה האמה תישארו הרשע-הנומשה האמה ףוס :ינימש ךרכ
.הרשע-עשתה האמה:יעישת ךרכ
.האושה דע םינומשה תונש לש תוערפהמ :ירישע ךרכ
םה הבש הפוקתה ךיראת תא טושפ םינייצמ יעישתה דעו ישימחה ךרכה תומש דועב
ןברוחה םילימב רמגנ םעל לארשי תויה תישארב ליחתמה ןושארה ךרכה ירה םיקסוע
ריכזמ יעיברה ,םמשב ןברוח הלימה תא םה םג םיריכזמ ישילשהו ינשה ךרכה .ינשה
ומשב רכזאמ ירישעה ךרכהו ונמעל תוער ויהש תופוקת יתש ,בלצה יעסמ דעו הלוג
.האושה דעו תוערפה תא
םג םהש הרדסה לש םינורחאה םידומעה ינש לש הספדה ואצמת הירלגב ריקה לע
ישדוחב ...-טפשמה םע ליחתמה ,םיצאנה תילע לע בונבוד בתוכ םהבו ןורחאה קרפה
.הדודשה הניו יטילפ ץראה תופנכ עבראל וצופנ [ ח"צרת ] תוחיצרה תנשל ץיקה
תוצראה יתשמ תלהובמ האיציב אלא םידוהיה ףלא תואמ ששל אצומ ןיא יכ היה רורב
טפשמב רמגנו 'ךרדבש הנידמה' תרכזומ ובש עטקב םייתסמ קרפהו....תוינמרגה
.םיכלוהו םיכשמנ לארשי ימי ירבד ,ןכבו
רפסב ררוח ,"יבא לש רפסמה" ותדובעב ,רואמ םייח
- הרשע-עשתה האמה תישארו הרשע-הנומשה האמב קסועש -ינימשה
רפסה רוריח .1942ב ואנקריב-ץיושואב היהש ,ויבא עורז לע תורח היהש רפסמה תא
.םירפסב ךותחל הנגההו ח"מלפה ימחול וגהנש חדקאה קילס תא םג ריכזמ
,ימיטפוא חור בצמב ונייה ,2000 ץרמב ,הכורעתה ןויער לע דובעל ונלחתהשכ
רורב היה ,דעוימה םכסהה לש הנבמה לכל ומיכסה םלכ אל ,םולש לש ופיס לע ונדמע
ורקש תוערואמה .רתוי בוט דיתעל וניפצ הז םע ךא ,תויעב הברה הנייהתש ונלכל
וקחד וא ונברקב תומלש תוצובק לש תושוחתו תועד ונישו וטטומ ךליאו רבוטקואב
לש תוימוי טעמכה םינותיעה תורתוכ .וב וצפח אלש המ תא תורחא תוצובק רובע
םג םה "םיזנכשאו םידרפס" ,"םידיסחהו םינברה ןיב תקולחמ","םידוהי וחצרנ,
אלה הריואהשכ תודובעה תא ורצי םינמאה תרשע .בונבוד תרדסב םיקרפ לש תומש
.ונייח תא תפטוע ,החונ
תילגנאב וא "?םנמאה" תלאושו ההות ,ןיקטולפ ירב לש הדובעה
סינכהל רשפא ,םינותיעה תמירע ןיבל םימודאה תורואה תשש ןיב " Objectivity? "
.ונל הרוקה לע ונלש תויהתה לכ תא
וז םאה "לצה" ,הליפת רוזחמכ רפסה תא תואשונש ,םיידי הביצמ ,םותי הדרו
?ףרטל תורחשמה תורחא םיידי לש םייאמה לצה הז םאה וא הלצה תניחת
ויתודובעב ?ימואל ירוטסיההה רשקה תישאר לע תוהתל הסנמ ,הדורבונר'צ בד
."ןישודיק"ו "לכותו תירש יכ"
םש סירפב ררוגתמה ,דדח םהרבא רייצה ,חרוא ןמא ונילא ףרטצהש םיחמש ונא
.ךויח תולעמ תוחונתב םדא ינב םיארמה "ויד ימושיר" םע ,'רא'זוב'ב דמלמ אוה
םנוימדמ המהדנו ותייערו בונבוד לש תונומתב הננובתה ,בוארטנזור הילד
תישיאה הירוטסיהה הלצא ובלתשה הז עגרמ .הרדג הבשומה ידסימ ןיב ויהש ,היבסל
תוכלוה היבס תויומד דציכ הארנ "חצנ תרכזמל" הדובעב ןנובתמל .תירוביצהו
.רבעש ןמזה תא הילד 'האיפקה' דחא עגרל .הבותכה הירוטסיהה ןמ קלחל תוכפוהו
תויולגה םאה ליחתה הז הפיא ,ררבל יתיסינ " םלוע םע ימי ירבד " יתדובעב
.רוצעל ונעדי אל זאמו המואה יבאל הנתינש "ךל ךל" יוויצב וליחתה
ינאו ,ונינפל חותפ םלועהש הנימאמ ינניא ,בונבוד לש ותנשמ ירקיעל דוגינב
.םיישקה לכ תורמל , ונמוקמו ונתיווה שרע הפש הרובס

ןהכ-קורב םירמ
לארשי הפיחב בתכנ
2001 טסוגוא ףוס