1 'מע רוא רב הילג - תאלטומ תוהז תפמ
2 דומעל
הכורעתל הרזח
תיברעב רמאמל
תילגנאב רמאמל

תאלטומ תוהז תפמ


ףא לע ,תילאטוט איה ליטסכטה םוידמ םע תינמאכ ןהכ-קורב םירמ לש תוהדזהה
הדבועלו תילארשיה תונמאה תניצסב םוידמה לש תירוטסיהה ותוחינזל התועדומ
ליטסכטה םוידמב הדובע .ימוקמה יוושכעה ןוידה חווטמ לילכ טעמכ רדענ אוהש
הדובא תוהזל תועדוותה לש יפוא תאשונ איה םא תילאטוט תויהל הלוכי
.ןושל הל שמשתש הפש הרתיאש השיא לש המוקמלו

ליטסכטב ךשמתמ קוסיעמ תפרטצמה תיגולואנג תוהז לכל םדוק יהוז ,םירמ רובע
הרתיא םירמ .רוחאל תורוד ,םינושה התחפשמ יפנעל וכייתשהש תובאו תוהמא לש
עבטוה םקוסיעש םיטייח וליפאו תוכלמה רצחב תמקור ,תותילט יגרוא התחפשמב
ודסייש ,היבס ונמנ תלשושב םינורחאה לע. kleermaker םדוקה החפשמה םשב
תמחלמ ברע לש םינמזב ,דנלוהב תוירטמו דב תוישמש רוצייל לעפמ םהידי ומב
.היינשה םלועה
,(?יטנג ןורכיז) תודלימ ,יביטקיטסניא חרואב ליטסכטל הכשמנ םירמ ,התודע יפ לע
.הנועט היפרגויב תאשונכו השיאכ ,םדאכ המצע תא ליטסכטה םוידמב התהיזו

ןוויכ ,ההובג תיבצעו תינפוג תושיגרב ןועטה ,ליטסכטה עיצהש תויורשפאה בחרמ
.תוימיטניא לש הדמעמ תיטילופו תיטרפ תוהזב ןוידל התדובע תא
דממ היניעב אשנ ,םילקא ייונישלו רואל ביגמה ,הלכתמ ,ינגרוא רמוחכ ליטסכטה
,רמוחה לש ימוימויה דממה תא היח םירמ .ותודירשב עיתפמ ךא ריבשו ךירפ ,ישונא
יפרגואיג בחרמו ירוטסיה ןמז הצוח ,שיגנו טושפ ,שימשו ףוגל בורק ותויה תא
.היצזיליויצה רחשב םיצוענ וישרושו
,ליטסכטה תא ויחש םישנ לש הכורא תלשלשב הילוח םירמ המצע האור ,השיאכ
היה ליטסכטה ךא עמשנ אל ןלוק ,ןהל דיחי קוסיע בחרמ םינשב תואמ ךשמב היהש
.הפל ןהל

םע וב ןיידתהל ןועט רתאכ ,םירמל ליטסכטה שמיש -90ה תונש תישארב
םירשקהב ,הלא היתודובע .היינשה םלועה תמחלמב הטילפ הדליכ הלש היפרגויבה
רצויה תיב לש הירלגב , 1995 ,"םיטוח םע השיא" הכורעתב וסנוכ ,םינועט םיישיא
.הפיחב
,הייחב הז בלשב הנמתסהש תיפרגויבה רוזחשה ךרד תא לכמ רתוי םלה ליטסכטה
הגראנש ,תוהזה .תימצע-תוהז לש םימורפה הירפת תובקע רחא תוקחתה ,ורקיעו
.ןורכיז יערקב הפוצר התיה ,תיביטקלוקו תיטרפ המוארט לש הליצב
2 דומעל
הכורעתל הרזח
תיברעב רמאמל
תילגנאב רמאמל