2 'מע רוא רב הילג - תאלטומ תוהז תפמ
1 דומעל
3 דומעל
הכורעתל הרזח
תיברעב רמאמל
תילגנאב רמאמל
םירמ לש יתועמשמה ישוחה ןורכיזה תא ליטסכטה םלה רתויב ילאוטקאה ןבומב
תוהז לע תודע יאשונ םידבבו םיטילפ לש שובל-יאלטב ,ידוהיה יאלטב דקמתהש
םש לש תובית ישארב םימוקר הילוש ,הדרשש תיתחפשמ תיפמ ומכ ,רבש-םרט
.המא לש םדוקה התחפשמ
,"ךופה יאלט" ,"עדימ יוסיכ" :ןועט רסמ וריבעה הכורעתב וגצוהש תודובעה תורתוכ
תנומת" ,"אל-ינא" ,"תילולימ תומילא" ,"תומודמ תונגה" ,"ער םולח" ,"ןיא/שי"
Feminage^ ,"תוהז^.

םירמ לש היינשה דיחיה תכורעת איה ,"הפמ תויומשרתה" ,תיחכונה הכורעתה
לוכשא ,תוינמא םישנ לש תופסונ תוכורעת עברא יווילב תגצומ איהו ,קורב
2001 ויתס) "ילובג" תרתוכה תחת דורח ןיע תונמאל ןכשמה סניכש תוכורעת
"Liminal^).
םייפרגואיג תולובגל ,תיבל ,תוילכירדא תופמל תוסחייתמ תוכורעתה שמח
.ןורכיזו תוהז ,הייאר לש םיקמקמח םיילטנמו

םידב ,ןינב לבח ומכ םירמוחמ תויושעה תודובע םירמ הגיצמ דורח ןיעב הכורעתב
תוינכות ןה תודובעל אצומה תדוקנ .הרחת תשרו ןוליינ ,רמצו המקר יטוח ,םינוש
הרצי ןהמש (רקיעב םיברע םיבושי לש) םירעו םירפכ ,תונוכש לש תוילכירדא
טשורק ,הריפת ,הגירס ,המקר ,הגירא ,האלטה לש תוקינכטב "הפמ תויומשרתה"
.'וכו
ושבוגש םיבושי לש ןינב תוינכות ,ריינ לע בשחמ תוספדה ןה תוילכירדאה תופמה
וזנגנ תורחאו ושמומ תוינכותהמ קלח .הדורבונר'צ בד לכירדאה ידי לע וטטרושו
.םידיגו רוע הארנכ םוקרי אלש ןויזיחכ

,הלילכמ תיפוטוא תיפצת תדוקנב תונגועמ ,"לכ תועדוי" ןה תופמ ,םירבדה עבטמ
תורצוי תופמה .םיילסרווינוא םידוקל תופופכו םייעוצקמ םיינכט םיללכל תונוע
,םיעבצלו תוירטמואיג תורוצל התוא תוריממ ,תבכרומו הנועט תואיצמ לש הטשפה
תובש תופמה .גוס פ"ע תוכייתשה לש תוירוגטקל ילאודיווידניאה תא תומגרתמ
הרואכל ודמעמש ךמסמכ ,תילאוטקא תואיצמל ףרגואיגהו ןנכתמה לש ודרשממ
,תוהז ,סוכינ לש תולובג ןוגיע לש הקימנידב ליעפ ףתתשמ אוה ךא ,יביטקייבוא
.ונרושי ימ ופוסש בכרומ ךילהת ,םוקמ לש יביטקלוק יומיד תיינב

םירמ החימצה ,תונווגמ תוקינכטבו םינוש םירמוחב ,תינלמע ,תינדי הדובע ךלהמב
.הדורבונר'צ בד לכירדאה לש תוילכירדאה בשחמה תוינכותמ "תויומשרתה"
1 דומעל
3 דומעל
הכורעתל הרזח
תיברעב רמאמל
תילגנאב רמאמל